Vinjett biogaskonferens Kalmar 2020

Biogas 2020 – Guldruschen

Välkommen till Kalmar den 7–8 oktober 2020! Då berättar vi vad som händer inom biogasområdet och du får träffa ledande företag och forskare.

Ta del av utvecklingen inom biogas – fordon, teknik, klimatnytta, hållbarhet med mera. Lär hur man får det att hända i praktiken genom exempel från hela landet och utblickar internationellt. Upptäck de mest hållbara fordonen och träffa utställande företag och, inte minst, ta chansen att få höra hur Kalmarregionen har lyckats lägga grunden för en guldrusch för biogas.

Här hittar du program information och annat material om konferensen. Vi fyller på informationen löpande.

>> Anmäl dig här.

Välkommen!

Ur programmet

 • Alice Bah Kuhnke, Europaparlamentariker (mp) och ordförande i gruppen för parlamentets arbete med omställningsprogrammet "Green deal".
 • Besök teknikleverantör, produktionsanläggning och tankställe
 • Jerry Murphy, professor vid University College of Cork, ordförande för IEA Task 37 (biogas)
 • Kalmar läns biogasresa – vägen mot guldruschen
 • Mats Eklund, professor, Biogas Research Center

Parallella spår

 • Ecodriving på riktigt!
  Nu kör vi på biogas.
 • Iskall gas hetare än någonsin!
  Nu flyter den tunga trafiken.
 • Biogas, den bästa tiokamparen!
  Biogaslösningar för hållbara städer och regioner.
 • Mer biogas i praktiken!
  Hur kan vi producera 10 TWh i Sverige 2030?

Konferensen arrangeras av BiogasBoost, BRC, Drive LBG, Energikontor Sydost, Länsstyrelsen Kalmar län och Region Kalmar län.

Stort tack till våra sponsorer!

Sponsorer

Medverkande

 • Medverkande
  Logga Biogas 2020

  Vi arbetar för fullt med det intressanta programmet för Biogas 2020 Guldruschen och presenterar löpande exempel på medverkande.

  Alice Bah Kuhnke

  Alice Bah Kuhnke

  Alice Bah Kuhnke är sedan 2019 Europaparlamentariker för Miljöpartiet de Gröna, och sitter som ledamot av utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter (LIBE) samt gruppledare för den gröna partigruppen i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM).

  Alice Bah Kuhnke är tidigare Kultur- och demokratiminister i Sveriges regering, och dessförinnan bland annat generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), generalsekreterare för Fairtrade Sverige och hållbarhetschef på ÅF AB.

  Henrik Dahlsson

  Henrik Dahlsson

  Henrik Dahlsson är hållbarhetsansvarig på Scania Sverige, det svenska marknadsbolaget till Scania i Södertälje. Stödja förnybar försäljningen, bygga nätverk och sprida information är några av huvuduppgifterna. Scania Sverige har ett nätverk av 20 återförsäljare över hela landet, med en lokal hållbarhetsansvarig hos varje återförsäljare. Att bygga lokala marknader för biogas och andra förnybara drivmedel – det är nu den stora utmaningen för att klara transportsektorns klimat- och miljömål.

  Jenny Edvardsson

  Jennie Edvardsson

  Jennie Edvardsson arbetar som sustainable transport business manager på Scania CV vilket innefattar att utmana och stötta marknadsbolagens arbete med att leda skiftet mot ett hållbart transportsystem. Detta genom att driva affärs- och kompetensutveckling för Scanias kommersiella nätverk och säkerställa att säljverktyg och andra stöttande verktyg och material lämpar sig dels ut ett hållbarhetsperspektiv och dels ur ett användarperspektiv. Jennie har en bakgrund inom marknadsanalys och har därefter en lång erfarenhet av att jobba med hållbara transporter och förnybara drivmedel på Scania, bland annat i rollen som produktchef för lastbilar som går på flytande biodrivmedel – i den rollen samt i nuvarande roll har Jennie varit delaktig i ett djupare och bredare arbete i ekosystemet för att säkra t.ex. bränsletillgång.

  Jörgen Ejlertsson

  Jörgen Ejlertsson

  Forsknings- och utvecklingschef på Scandinavian Biogas Fuels AB sedan starten av bolaget i december 2005 och adjungerad professor på tema M, Linköpings universitet sedan 2008. Han har en agronomutbildning och en forskarbakgrund inom mikrobiologi samt arbetat som processingenjör och processchef inom kommunal VA och biogasproduktion. Jörgens huvudsakliga uppgifter består i att ta fram och vidareutveckla processkoncept för rötning av olika substrat i SBFs befintliga produktionsanläggningar samt för nya investeringsprojekt.

  Mats Eklund

  Mats Eklund

  Mats Eklund är professor i industriell miljöteknik och vetenskaplig ledare för Biogas Research Center vid Linköpings Universitet.
  Han har en doktorsexamen från den tvärvetenskapliga forskarskolan vid Tema Vatten i Natur och Samhälle vid Linköpings Universitet och är professor vid den tekniska fakulteten sedan 2007. Han leder forskargruppen för Industriell och urban symbios och är grundare av det transdisciplinära kompetenscentrumet Biogas Research Center. Han är också initiativtagare till flera strategiska samverkansprogram mellan akademin, företag och offentliga aktörer som omfattar Stena metall, Tekniska Verken, E.ON, Lantmännen och flera kommuner/regioner. Han har handlett mer än femtio masteruppsatser, tio forskarstuderande till doktorsgrad och författat ca 50 vetenskapliga publikationer och analys, utveckling och spridning av hållbara lösningar. Andra uppdrag som styrelseuppdrag, granskare och rådgivare berör bland annat trädgårds- och miljöföretaget Econova, strategiska innovationsprogrammet Re:Source, Familjen Kamprads stiftelse, Energimyndigheten, Axolot solutions och Centrum för kommunstrategiska studier.

  Linda Hagman

  Linda Hagman

  Linda Hagman är doktorand vid Linköpings Universitet och studerar specifikt de möjligheter som skapas när organiskt avfall från industrier rötas i biogasanläggningar. Hon intresserar sig för hur man kan skapa större mervärden ur de restströmmar som genereras vid olika typer av industrier och studerar just nu vilka faktorer som är viktiga för att utveckling av synergier kan ske.

  Arne Jakobsen

  Arne Jakobsen

  Arne Jakobsen is General Manager for Wärtsilä Biogas Solutions. He has worked with biogas liquefaction technologies and market development for the last 10 years. Before joining Wärtsilä in 2007, he worked as Researcher at SINTEF Refrigeration for in Trondheim Norway for 12 years, developing systems with natural refrigerants for various applications in car industry, heat pumps, fishery, diary and super-markets. He holds a PhD within refrigeration.

  Daniella Johansson

  Daniella är Tekn. Dr. i Energi & Miljö med inriktning mot industriella energisystem och har erfarenhet av energisystemanalyser och tekno-ekonomiska beräkningar. De senaste åren har Daniella drivit projekt inom bioenergiområdet, med fokus på småskalig kraftvärme och byte från fossilt till förnybart i industrin och transportsektorn. Under 2019/2020 genomförde Daniella en förstudie kring möjligheter för förnybar vätgas som drivmedel i Kronobergs län. Daniella är även utbildad till civilingenjör inom Kemiteknik på Chalmers. Har jobbat på Energikontor Sydost sedan 2015 och har tidigare erfarenhet som konsult på WSP.

  Hannele Johansson

  Hannele Johansson

  Hannele Johansson arbetar sedan 2004 på Energikontor Sydost som projektledare för såväl regionala, nationella som europeiska projekt inom energieffektivitet och förnybar energi. Hannele tog över det regionala nätverket Biogas Sydost 2011 och har sedan dess lett arbetet i syfte att öka produktionen och användningen av biogas i sydöstra Sverige.

  Elvira Laneborg

  Elvira Laneborg

  Elvira Laneborg är miljöutvecklare på Kalmar kommun och driver övergripande miljö- och klimatarbete. Elvira ansvarar för arbetet med att få till fler biogasmackar och mer lokal produktion av biogas, omställningen av den egna fordonsparken samt intern och extern utbildning och kommunikation. Hon är initiativtagare till Kalmar läns projekt om kommunikationsinsatser gentemot allmänhet och näringsliv, BiogasBoost. Elvira har i tidigare arbete möjliggjort etableringen av det första (och snart det andra) biogastankstället på Öland och även arbetat med biogas och omställningsarbete på europeisk nivå genom diverse samarbetsforum mellan Europas öar samt utbildat delar av EU-kommissionen kring biogas.

  Axel Lindfors

  Axel Lindfors

  Axel Lindfors är doktorand vid Linköpings Universitet och Biogas Research Center. Han är civilingenjör i energi, miljö och management och forskar om hur man kan analysera effekter på samhälle och hållbarhet av olika tekniska lösningar, som biogas. Han har bland annat utvecklat ett verktyg för att integrera de svenska miljömålen i offentlig upphandling, studerat förutsättningar för genomförande av biogaslösningar genom deltagandeprocesser och analyserat bredden av samhällseffekter av olika transportlösningar.

  Anders Mathiasson

  Anders Mathiasson

  Anders Mathiasson har arbetat med energigasfrågor sedan mitten på 90 – talet. Först som VD för Öresundskrafts marknadsbolag, där han bland annat sålde och marknadsförde fordonsgas, sedan som VD för branschorganisationen Energigas Sverige och sedan tre år tillbaka som egen konsult. Anders är förnärvarande bland annat styrelseledamot i den europeiska biogasorganisationen EBA, som arbetar aktivt med lobbyfrågor i Bryssel.

  Peter Maksinen

  Peter Maksinen är VD för FordonsGas Sverige AB, en del av Air Liquide koncernen. Han är civilingenjör i energi och har jobbat i ledande befattningar med energifrågor inom el, värme och gas i snart 20 år på de västsvenska energibolagen. På FordonsGas driver vi utvecklingen av biogasprojekt med cirkulär ekonomi och hållbarhet. Vi arbetar i alla kundsegment med bussar och publik försäljning samt flytande biogas till tunga transporter.

  Jerry Murphy

  Jerry Murphy

  Professor Jerry Murphy is Professor of Civil Engineering, the 12th person to hold the post since 1849. He was awarded the Engineers Ireland Excellence Award (2015) for best paper/presentation, The Marine Industry Award for Excellence in Marine Research (2017), an adjunct professorship in University of Southern Queensland (2018), a fellowship of the Irish Academy of Engineers in 2019

  He is Director of the SFI-funded MaREI Centre for Energy, Climate and Marine, which includes for 200 researchers, 50 industry partners and 12 third level institutes. He is a leading authority on advanced fuels and the circular economy with more than 140 peer review journal papers (h-Index of 52). He has supervised 31 postgraduates and currently leads a team of 15 researchers.

  Professor Murphy leads the Biogas Task of the International Energy Agency Bioenergy and has authored/edited numerous IEA Bioenergy reports and provided expert evidence to the IEA and the European Commission.

  Henrik Olsson

  Henrik Olsson

  Henrik Olsson är civilingenjör i energisystem och jobbar som projektledare vid RISE inom området biogasproduktion och biologisk avfallshantering. Henrik jobbar främst med processtekniska frågor kopplat till biogasprocessen kopplat till sönderdelning, omrörning, småskalig uppgradering, pilotförsök och förstudier.

  Thomas Prade

  Thomas Prade

  Thomas Prade är docent på institutionen för biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp och leder gruppen Biogasens roll för Bioekonomin vid Biogas Research Centre. Thomas har en doktorsexamen inom teknologi och han har erfarenhet av systemstudier och tekno-ekonomiska utvärderingar. Thomas forskning fokuserar på integrationen av produktion av livsmedel, foder, material och energi från jordbrukets grödor och restprodukter. Han undersöker nya sätt att intensifiera jordbruksproduktionen och främja ekosystemtjänster utan att påverka livsmedels- och foderproduktionen negativt

  Anna Schnürer

  Anna Schnürer

  Anna Schnürer är expert inom området anaerob mikrobiologi. Hon har sedan slutet av 80-talet forskat kring biogasprocessens biologi med målet att förstå och förbättra processens effektivitet och funktion. Under senare år har hennes forskning breddats och innefattar nu också frågor kopplade till möjligheten att använda biogassystemet för att omvandla organiska restströmmar till andra värdefulla produkter, som kemikalier eller foder. Anna Schnürer är Professor vid SLU och har också vid tillfället forskningssamarbete med Linköpings universitet inom BRC (Biogas research center).

  Caroline Steinwig

  Caroline Steinwig

  Caroline Steinwig har arbetat med biogas- och biogödselfrågor på olika sätt och i olika roller sedan 2011. Sedan fem år tillbaka är Caroline rådgivare inom området biologisk återvinning på branschorganisationen Avfall Sverige. Innan dess har hon jobbat som affärsutvecklare och konsult med fokus på biogasprojekt kopplat till produktion och gasinfrastruktur.

  Karin Tonderski

  Karin Tonderski

  Karin Tonderski har forskat och undervisat vid Linköpings Universitet (LiU) om frågor som rör kväve och fosfor sen tidigt 90-tal, och också gärna deltagit i dialoger med myndigheter och andra aktörer. Fokus var länge hur olika typer av våtmarker kan användas för att "rena" vatten och cirkulera näringsämnen. Gradvis har intresset skiftat till frågor som rör hur vi som samhälle kan använda våra näringsämnen mer effektivt. Hon leder nu forskningsprogrammet Ökat värde ur digestat från avd. Industriell Miljöteknik vid LiU.

  Beatrice Torgnyson Klemme

  Beatrice Torgnyson Klemme

  Beatrice Torgnyson Klemme är VD för Biogas Öst & BioDriv Öst. 2008 fick Beatrice uppdraget att starta upp projektet Biogas Öst. Sedan dess har verksamheten utvecklats till en framgångsrik medlemsägd samverkansorganisation som verkar för såväl biogasens utveckling som hela transportsektorns omställning till förnybara drivmedel i sex län i östra Mellansverige. De senaste åren har organisationen bedrivit ett omfattande arbete inom offentlig upphandling av fordon och transporttjänster.

  Michael Wallis Olausson

  Michael Wallis Olausson

  Michael Wallis Olausson har en bakgrund som Överstelöjtnant i Förvarsmakten, men lämnade den banan 2004 för att arbeta som managementkonsult på Deloitte. Sedan 2009 jobbar han på Scandinavian Biogas och han är VD för Scandinavian Biogas svenska verksamhet, inklusive Mönsterås Biogasproduktion AB. Michael är också styrelseledamot i Scandinavian Biogas norska dotterbolag Biokraft AS. 

  Ulrika Welander

  Ulrika Welander är professor i bioteknik vid Linnéuniversitetet. Hon har en doktorsexamen från Lunds tekniska högskola. Ulrika jobbar främst med utvärdering och utveckling av biogasprocesser för substrat som inte utnyttjas i någon betydande omfattning i produktionsskala. Hon har författat ca 50 vetenskapliga publikationer. Ulrika har byggt upp ett laboratorium med biogasprocesser i 30-450 liters skala vid Linnéuniversitetet.

Exempel från biogashistorien i Kalmar län

 • Att göra en Kalmar

  När en kollektivtrafikupphandling på fem miljarder och tio år stod på spel i Kalmar län 2016, gick den regionala kollektivtrafikmyndigheten ut och ställde krav på 60 procent biogas. En bomb briserade i hela biogassverige: kunde man verkligen göra så och ville man det? Upphandlingen som väckte uppmärksamhet även utanför landets gränser fick beteckningen "Att göra en Kalmar".

  Det var varken den första eller sista gången som Kalmar länstrafik ställde krav på gasfordon, men för varje ny upphandling har bågen spänts. I den senaste servicetrafikupphandlingen blev resultatet 75 procent biogas. Detta tack vare specialbyggda fordon och nio nya tankställen.

  Kollektivtrafikens upphandlingar är bara ett exempel från biogashistorien i Kalmar län. I länet finns mycket substrat och en god investeringsvilja vilket har lett till nästa steg, nämligen flytande biogas. Nya investerare, både lokala och internationella, har gjort intåg i länet. Snart finns det biogastankställen i länets alla kommuner. Det första tankstället för flytande gas står redan klart, två anläggningar för flytande biogas är på gång för att nämna några exempel. Förväntningarna är stora och det finns behov av ett nytt epitet – Guldruschen.