Avtal inom tandvård

Landstinget har ett lagstadgat ansvar att erbjuda alla barn, ungdomar och unga vuxna, 3-22 år, en regelbunden och fullständig tandvård. Vården ska tillgodose patienternas behov av trygghet och vara lättillgänglig.

Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till patienten och dess vårdnadshavare att välja utförare bland vårdgivarna i ett valfrihetssystem. Landstingets valfrihetssystem för allmänttandvård 3-22 år heter Vårdval Tandvård i Kalmar Län och införs 2018-04-01.

Vårdval Tandvård i Kalmar Län