Region Kalmar län 2019

Den 1 januari 2019 bildar landstinget och regionförbundet Region Kalmar län. Här kan du som medarbetare följa arbetet.

Inför regionbildning

 • Tidplan

  Vår 2017

  Ansökan om regionbildning

  Organisation för regionbildningen fastställs

  Arbetsgrupper påbörjar sitt arbete

  Uppdrag lämnas att påbörja varumärkesarbete

  Höst 2017

  13 OKT:
  Planskisser för ombyggnation av Strömgatan klara

  18 OKT:
  Förslag till politisk organisation
  Förslag på inriktning för verksamhetsorganisation

  23-24 OKT:
  Facklig information om verksamhetsorganisation vid centralt samverkansråd samt samverkansgrupp på landstinget resp. regionförbundet

  29-30 NOV:
  Landstingsfullmäktige tar beslut om ny politisk organisation
  Samt beslut om inriktning på verksamhetsorganisation

  31 DEC:
  Risk- och konsekvensanalyser kring ny organisation klara (hanteras av Landstinget) 
  Risk- och konsekvensanalyser kring förändring/avslut av Regionförbundet klara

  UNDER HÖSTEN:
  Beslut väntas om regionbildning

  Vår 2018

  JAN:
  Ombyggnation av Strömgatan påbörjas i januari

  12 FEB:
  Förslag till organisation av och uppdrag för den regionala utvecklingsförvaltningen presenteras.

  1 MAR:
  Landstingsfullmäktige tar beslut om verksamhetsorganisation.

  UNDER VÅREN:
  Det praktiska övergångsarbetet fortsätter i arbetsgrupperna
  Förslag till ny styrmodell tas fram

  Höst 2018

  Senast det tredje kvartalet ska alla medarbetare ha fått ett tjänsteerbjudande i den nya organisationen.

  9 SEP:
  Direktval till Region Kalmar län

  Januari 2019

  Regionkommunen startar sin verksamhet och landstinget och regionförbundet upphör som separata organisationer.

 • Varför regionbildning?

  Syftet med regionbildningen är att stärka och utveckla Kalmar län. En gemensam region innebär ökad samordning och större kraft genom att koncentrera utvecklingsfrågorna till en myndighet. Människors hälsa och regionens utveckling är starkt beroende av varandra och som en gemensam organisation kan vi samlas och få mer kraft i dessa frågor. Som region blir vi också en tydligare och starkare samverkanspartner för kommunerna, staten och övriga
  organisationer.

  Genom regionbildningen skapas bra förutsättningar för politiker på regional och lokal nivå att samverka för länsinvånarnas bästa. Direkta val gör att medborgarnas inflytande över regional utveckling stärks.

  Region Kalmar län kommer att ha ansvar för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela Kalmar län. Det innebär samhällsplanering, innovation och näringslivsutveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård, kompetens- och utbildningsfrågor, internationella frågor, hållbarhet, folkhälsa och kultur.

 • Styrgrupp

  Politisk styrgrupp:

  Anders Henriksson (S), Landstinget
  Christer Jonsson (C), Landstinget
  Jessica Rydell (MP), Landstinget
  Akko Karlsson (MP), Regionförbundet
  Ulf Nilsson (S), Regionförbundet
  Harald Hjalmarsson (M), Regionförbundet
  Henrik Yngvesson (M), Regionförbundet
  Tomas Kronståhl (S), Regionförbundet

  Ingeborg Eriksson, tf landstingsdirektör
  Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör Landstinget
  Helena Nilsson, regiondirektör

  Övergripande arbetsgrupp:

  Ingeborg Eriksson, tf landstingsdirektör, Landstinget
  Helena Nilsson, regiondirektör Regionförbundet
  Peter Rydasp, HR-direktör, Landstinget
  Helena Fristorp, personal- och adminstrativ chef, Regionförbundet
  Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör, Landstinget
  Lars Mattsson, ekonomidirektör, Landstinget
  Anna Strömblad, kommunikationsdirektör, Landstinget
  Gull-Britt Johansson, kultur- och bildningschef, Landstinget

 • Arbetsgrupper

  I dessa arbetsgrupper är fler involverade som arbetar operativt inom respektive område. Ytterligare grupper kan komma att tillsättas under processen.

  Personal och verksamhetsövergång


  Ansvariga: Peter Rydasp, HR-direktör landstinget, Helena Fristorp, personal- och administrativ chef regionförbundet  

  Ekonomi

  Ansvariga: Ingeborg Eriksson, tf landstingsdirektör, Helena Fristorp samt Tina Erlandsson, ekonomichef regionförbundet

  Varumärke, intern och extern kommunikation

  Ansvarig: Anna Strömblad, kommunikationsdirektör landstinget

  Administrativa stödsystem inkl IT

  Ansvariga: Ann-Sofie Dejke, kanslidirektör landstinget och Helena Fristorp

  Ärendehantering

  Ansvariga: Ann-Sofie Dejke, Helena Fristorp och Ulrika Cederholm

   

Lägesrapporter regionbildning

 • Förslag till organisation av regional utvecklingsförvaltning

  Idag presenterades förslaget till organisation av den regionala utvecklingsförvaltningen och vilka uppdrag förvaltningen kommer att arbeta med.

  Den regionala utvecklingsförvaltningen kommer att bestå av följande basenheter: Företags- och projektstöd, Samhällsplanering och tillväxt samt Regionbibliotek. I förvaltningen ingår också förvaltningsområdet Bildning som i sin tur organiserar fyra basenheter, de fyra folkhögskolorna: Gamleby folkhögskola, Högalids folkhögskola, Vimmerby folkhögskola och Ölands folkhögskola.

  - Det är många områden som måste samspela för att nå regional tillväxt så jag ser att gränsöverskridande samverkan kommer att vara en viktig förutsättning för att vi ska utveckla regionen vidare, säger Helena Nilsson, regiondirektör, Regionförbundet.

  Nationellt centrum för Anhöriga som idag organiseras under regionförbundet kommer att tillhöra den kommande utvecklingsenheten i regionstaben. Merparten av de administrativa funktionerna på regionförbundet föreslås att tillhöra motsvarande förvaltningar och enheter som idag finns inom landstinget.

  Förslaget ska nu förhandlas fackligt innan beslut. Den 27 februari sker ett gemensamt möte med landstingets centrala samverkansråd och regionförbundets samverkansgrupp med fackliga organisationer. Risk- och konsekvensanalyser av den nya organisationen kommer att göras av landstinget. Förslaget är beroende av att landstingsfullmäktige tar beslut om ramarna för verksamhetsorganisationen den 1 mars.

  Se presentationen inkl. organisationsskisser

  Uppdrag för regional utvecklingsförvaltning i Region Kalmar län

  I förvaltningen ingår följande uppdrag:

  Förvaltningsledning:
  Regional utvecklingsdirektör
  Administrativ chef/HR
  Ekonomichef
  Strateg analys/statistik
  HR-konsult

  Företags- och projektstöd:
  Basenhetschef
  Företagsstöd
  Projektutveckling
  EU och Östersjöfrågor
  Projektekonomi kultur Landsbygd/projektutveckling

  Samhällsplanering och tillväxt:
  Basenhetschef
  Folkhälsa
  Samhällsplanering och infrastruktur
  IT och bredband
  Utbildning och kompetensförsörjning
  Näringsliv
  Miljö
  Kultur
  Besöksnäring

  Regionbibliotek:
  Basenhetschef
  Biblioteksutvecklare

  Brysselkontor:
  Chef
  Handläggare

  Bildning:
  Förvaltningsområdeschef

  Folkhögskolor:
  Gamleby folkhögskola
  Högalids folkhögskola
  Vimmerby folkhögskola
  Ölands folkhögskola

 • Lägesrapport 10 november

  Arbetet med förberedelser inför regionbildningen är i full gång. Här kan du läsa mer om vad som pågår i de olika arbetsgrupperna.

  Personal och verksamhetsövergång

  Samtliga medarbetare i respektive organisation har informerats om förslag till politisk organisation och förslag till verksamhetsorganisation. Information enligt MBL § 19 har getts i respektive organisations samverkansorgan och arbetet med risk-och konsekvensanalyser har påbörjats enligt gällande regelverk. Tider för studiebesök i november och december för medarbetarna i respektive organisation har tagits fram.

  Ekonomisk hantering

  Arbetsgruppen har under hösten tittat på projektredovisningen både i landstinget och regionförbundet. Visningar av två olika system för hantering av projekten har genomförts i en större grupp med representanter från både landstinget och regionförbundet. Under hösten kommer beslut att fattas om vilket system som blir aktuellt för den nya regionen. Parallellt med detta arbete pågår arbete med att hitta gemensamma rutiner för projektredovisningen.

  Varumärke och kommunikation

  En gemensam webbsida om regionbildningen finns nu på adressen Ltkalmar.se/regionbildning. Grundtanken är att medarbetarna på regionförbundet och landstinget ska få tillgång till samma information, samtidigt. Extern information som riktar sig till invånare och samarbetspartners finns också på Landstingets och Regionförbundets webbplatser. I kommande landstingsplan föreslås "Tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv" bli regionens vision. Varumärkesarbetet och framtagandet av grafiskt profilprogram fortsätter utefter detta.

  IT och administrativa stödsystem

  En inventering av vilka system som finns på regionförbundet är gjord och diskussioner pågår nu med landstingets IT-förvaltning. På regionförbundet pågår just nu migrering från e-postsystemet Groupwise till Outlook Exchange som landstinget använder.

  Ärendehantering

  En arbetsgrupp arbetar tillsammans med landstingets arkivstrateg för att hitta bra lösningar för flytt av regionförbundets diarium och arkiv. Grundtanken är att alla regionförbundets pågående ärenden avslutas och öppnas med nytt diarienummer inom den nya regionen. Arbetsgruppen håller också på att se över och planera för den politiska beslutsprocessen.

  Tjänstemannastyrgrupp för arbetet

  En övergripande tjänstemannastyrgrupp träffas regelbundet för att säkerställa att praktiska frågor hanteras inför regionbildandet. I gruppen ingår landstingsdirektör Ingeborg Eriksson, regiondirektör Helena Nilsson, kanslidirektör Ann-Sofie Dejke, bildningschef Gull-Britt Johansson, administrativ chef Helena Fristorp, HR-direktör Peter Rydasp och kommunikationsdirektör Anna Strömblad. Hör gärna av dig till någon av dessa om du har frågor!

 • Förslag till verksamhetsorganisation 18 okt

  Nu finns ett förslag till politisk organisation och ett förslag till inriktning för verksamhetsorganisation för Region Kalmar län.

  Förslaget till politisk organisation innebär att en regional utvecklingsnämnd och en kollektivtrafiknämnd inrättas.

  Förslag till politisk organisation – se organisationskarta >>

  Samtidigt läggs ett förslag till verksamhetsorganisationen fram som ska spegla den politiska organisationen. Förslaget innebär att:

  • Till den regionala utvecklingsnämnden knyts en förvaltning för regional utveckling. I denna förvaltning ingår merparten av regionförbundet. Den tidigare bildnings- och kulturförvaltningen går in i förvaltningen liksom arbetet med folkhälsofrågor som idag hanteras via utvecklingsenheten i landstinget. Folkhögskoleverksamheten och regionbiblioteket föreslås bilda sektion i förvaltningen.
  • Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (NKA) på regionförbundet föreslås tillhöra regionstaben.
  • Merparten av regionförbundets administrativa stödfunktioner kommer att tillhöra de förvaltningar och enheter där motsvarande uppgifter idag finns inom landstinget.

  Förslag till verksamhetsorganisation – se organisationskarta >>

  Vad händer nu?

  Information via frukostmöte på landstinget 18 oktober och på regionförbundet 23 oktober.

  Dialog inom respektive enhet

  Facklig information vid centrala samverkansrådet vid landstinget 23 oktober

  Facklig information vid samverkansgruppen inom regionförbundet 24 oktober

  Politisk organisation beslutas på landstingsfullmäktige 29-30 november

  Förslag till inriktning för verksamhetsorganisation tas på landstingsstyrelsen 31 oktober och landstingsfullmäktige 29-30 november

  Risk- och konsekvensanalyser enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter genomförs tillsammans med medarbetare och fackliga organisationer, klart senast 31 december.

  Beslut om verksamhetsorganisation på landstingsfullmäktige 1 mars 2018

 • Lägesrapport 21 aug

  Arbetet med bildande av Region Kalmar län, som kommer träda i kraft 1 januari 2019, är i full gång. Flera arbetsgrupper har under våren 2017 tittat närmare på ett antal olika områden, bland annat hur det påverkar medarbetare och tjänstemannaorganisationen och praktiska frågor som exempelvis ärende- och ekonomihantering. Den politiska organisationen hanteras inom ramen för den politiska beslutsprocesserna.

  Personal och verksamhetsövergång

  Ett förslag till ny politisk organisation för 2019-2022 arbetar en parlamentarisk grupp med politiker fram. Planen är att den politiska processen kommer att fastställas under hösten 2017. Parallellt med detta pågår bildande av kommunförbund.

  När det gäller tjänstemannaorganisation och hur det påverkar berörd personal på regionförbundet och landstinget, kommer arbetet att ta vid när förslaget till politisk organisation är klar. I samband med detta kommer medarbetare att involveras och samverkan sker med de fackliga organisationerna. Detta arbete kommer påbörjas under hösten 2017 och pågå fram till att regionbildningen genomförs den 1 januari 2019. När beslut om ny tjänstemannaorganisation har fattats, blir nästa steg att medarbetare vid regionförbundet kommer få anställningserbjudanden. Detta förväntas ske efter sommaren 2018.

  Lokaler

  Den nya regionens stab kommer att vara placerad i nuvarande landstingshuset på Strömgatan, som kommer byggas om och utökas. Ombyggnationerna som genomförs av hyresvärden CA blir omfattande och beräknas vara klara till årsskiftet 2018/19. En arbetsgrupp med medarbetare från berörda enheter inom landstinget och regionförbundet kommer att ta fram ett förslag till arbetsplatslösningar och rumsfunktioner i samråd med hyresvärden under ledning av Landstingsservice. Arbetsgruppen kommer att starta sitt arbete under augusti/september 2017.

  Ekonomisk hantering

  Genomgång pågår av regionförbundets nuvarande ekonomisk hantering när det gäller finansiering, redovisning och bokslut och översyn av budget- och uppföljningsprocess. Ett av målen är att hitta goda gemensamma rutiner i den nya organisationen för projektredovisning och detta kommer man titta närmare på under hösten 2017.

  Varumärke och kommunikation

  En gemensam webbsida ska tas fram på samarbetsportalen under augusti/september 2017, så att alla medarbetare kan följa regionbildningsprocessen på samma webbplats. Här kommer aktuell information att finnas tillgänglig. Varumärkesarbetet har påbörjats och inventering av hur andra genomfört sina regionbildningar pågår.

  Administrativa stödsystem och ärendehantering

  En inventering pågår av de administrativa stödsystemen inom landstinget och regionförbundet. Det pågår också en upphandling av ett dokument- och ärendehanteringssystem, där både landstinget och regionförbundet är involverade i såväl framtagande av krav som plan för införande.

  Tjänstemannastyrgrupp för arbetet

  En övergripande tjänstemannastyrgrupp träffas regelbundet för att säkerställa att praktiska frågor hanteras inför regionbildandet. I gruppen ingår landstingsdirektör Krister Björkegren, regiondirektör Helena Nilsson, kanslidirektör Ann-Sofie Dejke, bitr. landstingsdirektör/ekonomidirektör Ingeborg Eriksson, bildningschef Gull-Britt Johansson, administrativ chef Helena Fristorp, kommunikationsdirektör Anna Strömblad. Hör gärna av dig till någon av dessa om du har frågor!

Ombyggnation Strömgatan

 • Tidplan ombyggnation

  Hösten 2017

  Början av oktober: Förslag på layout/placering till styrgruppen Layoutbeslut i styrgrupp sker snarast därefter.

  Oktober: Tre arbetsgruppsmöten under oktober

  Oktober-december: Projekteringsarbetet startar och pågår under okt-december

  Våren 2018

  Januari: Byggstart

 • Styrgrupp och arbetsgrupp

  Följande personer ingår i arbetsgruppen för lokaler:

  Ana Emilia Klasson, Regionförbundet
  Tobias Facchini, Regionförbundet
  Eva Ahlin Karlsson, ekonomienheten, Landstingsdirektörens stab
  Ann-Christin Schertell, ekonomienheten, LD stab
  Leni Lagerqvist, planeringsenheten, LD stab
  Malin Beddesand, planeringsenheten, LD stab
  Ingemar Karlsson, utvecklings- och folkhälsoenheten, LD stab
  Carl-Magnus Hansson, beställarenheten, LD stab
  Lillemor Elfström Broling, beställarenheten, LD stab
  Jan Eriksson, HR-enheten, LD stab
  Helen Persson, HR-enheten, LD stab
  Urban Oskarsson, kanslienheten, LD stab
  Pernilla Hallberg, kanslienheten, LD stab
  Anna Nyqvist, kommunikationsenheten, LD stab
  Karin Yderland, kommunikationsenheten, LD stab samt folktandvården
  Maria Agestam, kultur- och bildningsförvaltningen
  Johanna Magnusson, Folktandvården
  Gun Kaldner Åhlund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  Muris Sipo, psykiatriförvaltningen
  Eva Pleijel, psykiatriförvaltningen
  Patrik Glasberg, primärvårdsförvaltningen
  Maud Löfström, primärvårdsförvaltningen
  Thomas Nyabako, Landstingshälsan
  Yvonne Hagberg, majoriteten
  Per-Olof Gustavsson, oppositionen

  Stygruppen för lokaler består av:

  Jörgen Ohlsson, förvaltningschef landstingsservice, Landstinget
  Anna Strömblad, kommunikationsdirektör Landstinget
  Sofia Hartz, Beställarchef, Landstinget
  Florence Eddyson Hägg, Psykiatridirektör
  Johan Rosenqvist, Hälso- och sjukvårdsdirektör
  Lars Mattsson, Primärvårdsdirektör
  Helena Nilsson, Regiondirektör
  Ingeborg Eriksson, tf Landstingsdirektör

 • Kontakt

  Har du frågor om ombyggnationen kan du vända dig till din representant i arbetsgruppen eller till:

  Susanna Köhlin
  Projektledare, landstinget   
  0480-818 46, 076-130 21 23
  susanna.kohlin@ltkalmar.se

   

 • Godkänd planlösning för Strömgatan

Lägesrapporter ombyggnation

 • Planer inför omflyttning

  Inom några veckor påbörjas arbetet med att bygga om huset på Strömgatan. För att ge en så tydlig bild som möjligt av kommande månader och hur din enhet är planerad för omflyttning kan du nu se en översiktsplan för ombyggnationen. Den är uppbyggd i tre delar: en översikt på hela projektet, en lista över varje enhets omflyttningar, samt planlösning för varje våning tillsammans med tider för inflyttning. Tiderna är preliminära.

  Öppna "Ombyggnation Strömgatan omflyttningsplaner"

  En arbetsplats. Och en byggarbetsplats.

  Under den här perioden är vi inte tillåtna att röra oss i de områden där byggnation pågår av bl a säkehetsskäl. Precis som entreprenörerna kommer respektera vår arbtesplats behöver vi göra detsamma. Om det skulle dyka upp frågor på vägen är det också viktigt att all kommunikation med entreprenörerna går via vår projektledare, Susanna Köhlin. På så sätt har vi en kontrollerad dialog och vet vad som sagts och inte.

  Större rivningsarbeten och ljudstörningar kommmer ske på förbestämda tider, där störning och påverkan på vår arbetsmiljö ska bli så begränsad som möjligt.
  Övriga störningar som t ex vattenavstängning kommer informeras om inför varje tillfälle.

  Inför varje delflytt kommer berörda enheter tillsammans med Susanna Köhlin göra en flyttplanering. Ni kommer kallas till detta i god tid.

  Riskbedömning kommer också genomföras inför varje byggetapp.

 • Planlösning med placering av enheter godkänd 23 okt

  Måndagens styrgruppsmöte i lokalgruppen behandlade frågan om placering av enheterna i det ombyggda huset på Strömgatan. Beslut fattades om planlösning med inritade placeringar. Se planlösning

  Nu kommer arbetsgruppen jobba vidare med detaljplanering och rumsfunktioner bland annat hur varje arbetsplats ska utrustas. Etappindelningsplanering pågår i samarbete med entreprenör.

  Nästa arbetsgruppsmöte är på torsdag den 26 oktober och den 6 november är nästa styrgruppsmöte.

 • Planlösning för Strömgatan godkänd 13 okt

  Under dagens styrgruppsmöte godkändes förslaget på planlösning. Den godkända planlösningen kan du se här >>

  Vad händer härnäst?

  Nu tar arbetet med placeringen och detaljplanering av rumfunktionsprogram vid. Placeringen kommer utarbetas utifrån respektive enhets särskilda behov som tidigare redovisats för projektledaren. Beslut förväntas tas på nästa styrgruppsmöte den 23 oktober.

  Efter dagens beslut startar projekteringsarbetet. Rumsfunktionsprogrammet som är ett underlag till arkitekter och konsulter förväntas bli klart i början av november.

 • Lägesrapport ombyggnation Strömgatan 14 sept

  Nu är ett inriktningsbeslut taget kring ombyggnation av Strömgatan. Lokalerna kommer att bygga på öppna och fasta arbetsplatser i zoner för hela enheter eller delar av enheter. Syftet som är beslutat sedan tidigare är att Region Kalmar län ska ha tillgång till flexibla, moderna lokaler som underlättar och inspirerar till samarbete. Lokalerna kommer därför att bygga på öppna lösningar med tillgång och närhet till olika kreativa mötesplatser samt tysta rum och zoner.

  Målsättningen är att en överenskommen planlösning kan presenteras i början av oktober och att ombyggnationen startar efter årsskiftet. Susanna Köhlin, funktionsplanerare på landstinget, är projektledare och arbetar tillsammans med Atrio arkitekter.

  Arbetsgruppen för lokaler med representanter från regionförbundet och landstingshuset har uppdrag att arbeta vidare med planering av utrymmen och hur lokalerna kan uppfylla enheternas behov. En inventering är gjord på respektive enhet.

  Följande personer ingår i arbetsgruppen för lokaler:

  Ana Emilia Klasson, Regionförbundet
  Tobias Facchini, Regionförbundet
  Eva Ahlin Karlsson, ekonomienheten, Landstingsdirektörens stab
  Ann-Christin Schertell, ekonomienheten, Landstingsdirektörens stab
  Leni Lagerqvist, planeringsenheten, Landstingsdirektörens stab
  Malin Beddesand, planeringsenheten, Landstingsdirektörens stab
  Ingemar Karlsson, utvecklings- och folkhälsoenheten, Landstingsdirektörens stab
  Carl-Magnus Hansson, beställarenheten, Landstingsdirektörens stab
  Lillemor Elfström Broling, beställarenheten, Landstingsdirektörens stab
  Jan Eriksson, HR-enheten, Landstingsdirektörens stab
  Helen Persson, HR-enheten, Landstingsdirektörens stab
  Urban Oskarsson, kanslienheten, Landstingsdirektörens stab
  Pernilla Hallberg, kanslienheten, Landstingsdirektörens stab
  Anna Nyqvist, kommunikationsenheten, Landstingsdirektörens stab
  Karin Yderland, kommunikationsenheten, Landstingsdirektörens stab samt folktandvården
  Maria Agestam, kultur- och bildningsförvaltningen
  Johanna Magnusson, Folktandvården
  Gun Kaldner Åhlund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  Muris Sipo, psykiatriförvaltningen
  Eva Pleijel, psykiatriförvaltningen
  Patrik Glasberg, primärvårdsförvaltningen
  Maud Löfström, primärvårdsförvaltningen
  Thomas Nyabako, Landstingshälsan
  Yvonne Hagberg, majoriteten
  Per-Olof Gustavsson, oppositionen

  Stygruppen för lokaler består av:

  Jörgen Ohlsson, förvaltningschef landstingsservice, Landstinget
  Anna Strömblad, kommunikationsdirektör Landstinget
  Sofia Hartz, Beställarchef, Landstinget
  Florence Eddyson Hägg, Psykiatridirektör
  Johan Rosenqvist, Hälso- och sjukvårdsdirektör
  Lars Mattsson, Primärvårdsdirektör
  Helena Nilsson, Regiondirektör
  Krister Björkegren, Landstingsdirektör