Kulturutveckling

Landstinget har ansvar för att skapa förutsättningar för regional kulturverksamhet.

Genom kultursamverkansmodellen finansierar landstinget och staten gemensamt de regionala kulturverksamheterna. Med de nationella kulturpolitiska målen och Kulturplan Kalmar län 2015-2017 som grund stödjer landstinget den regionala kulturen inom arkiv, bibliotek, dans, film, hemslöjd, konst, kulturarv, litteratur, musik och teater.

Kultursamverksansmodellen och Regional Kulturplan

Kulturnämndens sammansättning, mötesplanering och handlingar

Kultur- och fritidsmedelsstatistik

Nationella kulturpolitiska mål

Resurser

Landstinget äger och driver fyra av länets fem folkhögskolor. Landstinget har även ansvar för fördelning av regionala kulturanslag samt fördelning av statliga och regionala anslag till studieförbund, ungdomsorganisationer och idrottsförbund.

Studieförbund och ungdomsorganisationer