Kulturprojektmedel

I landstingets budget finns medel avsatta för kulturprojektmedel. Anslaget i budgeten varierar från år till år.

Grunden för arbetet med kulturprojektmedel är den regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län (RUS) och Kulturplan Kalmar län 2015-2017. (Kulturnämnden har beslutat att förlänga Kulturplan 2015-2017 tills nästa Kulturplan antas, preliminärt den 30 maj 2018.) I enlighet med Kulturplan Kalmar län 2015-2017 ska kulturen byggas på en demokratisk grund präglad av:

 • Barn och unga
 • Kultur till alla i hela länet
 • Tillgänglighet
 • Jämställdhet
 • Integration och mångfald
 • Internationell och interkulturell samverkan och utveckling
 • Hållbar utveckling
 • Kvalitet

Kulturplanen ska särskilt prioritera: 

Unga som prioriterad målgrupp för regionen och länets kommuner. Ungas uppväxt, delaktighet i samhällslivet och framtidsmöjligheter har hög prioritet och omfattar hela samhället, inte minst skola, fritid och kultur.

Kulturplanens prioriterade områden är:

 • Arkiv, utveckla en långsiktig plan för arkiven avseende finansiering, huvudmannaskap, ansvar och tillgänglighet.
 • Kulturarv, dess bruk och betydelse i samhället, tillgänglighet, kulturarvet som bidrar till samhälleliga processer som gagnar det gemensamma samhället.
 • Scenkonst, bredda och öka utbudet av scenkonst i hela länet med utgångspunkt från Kalmar kulturcentrum med nya lokaler för scenkonst.
 • Hälsa och kultur, skapa nätverk och metoder för kultur inom vård och omsorg.

Projekt och aktiviteter som beviljas kulturprojektmedel ska i första hand ligga i linje med mål och prioriteringar i regional utvecklingsstrategi för Kalmar län, RUS, och Kulturplan för Kalmar län 2015-2017. Kulturplanen utgår från de nationella kulturpolitiska målen. Projekt som beviljas stöd från landstinget ska ta hänsyn till FN:s barnkonvention, mångfald, jämställdhet, tillgänglighet och hållbar utveckling.

Landstingets beslut om stöd gäller för ett år. Stöd ges till projekt och aktiviteter som är under uppbyggnad och utveckling. Stöd ges inte till ordinarie verksamhet. Landstinget kan undantagsvis, och efter årsvis förnyad ansökan, ge stöd flera år i följd. Ansökan kan lämnas in fortlöpande under året och bör lämnas in i god tid innan projektet startas.

Projektbidrag beviljas med en viss procent av projektets totalkostnad – övrig finansiering kan vara kommunal, statlig, finansieras av den som söker stöd, dvs. egenfinansiering, eller ha annan medfinansiering.

Kulturprojektmedel ska användas för projekt som kan få effekt på lång sikt. En mindre del av projektmedlen kan användas för projekt och aktiviteter som initieras av landstinget.

Kulturprojektmedel ges generellt inte till böcker, skrifter, fonogram eller konserter, föreställningar, festivaler.

 

Foto: Konstföreningen Skräp