Exjobb och uppsats

Skriv ditt exjobb eller uppsats hos oss och knyt värdefulla kontakter för din framtid.

Att skriva ditt exjobb eller uppsats hos oss ger dig en chans att utvecklas och använda kunskaper från din utbildning samtidigt som vi får en chans att lära känna dig, en potentiell framtida medarbetare.

Lovisa Johansson och Sanna Karlsson skrev en uppsats om chefsrollen hos oss på landstinget när de var de studenter på Linnéuniversitetets HR-program. Direkt efter examen fick de sedan anställning som HR-konsulter på landstinget.

- Det som var roligast med att skriva uppsatsen hos landstinget var att det kändes hela vägen som att de också var genuint intresserade av att få ta del av slutprodukten, minns Lovisa och får medhåll av Sanna.

- Ja, de var intresserade av resultatet för att kunna utveckla traineeprogrammet och arbetsmiljöarbetet för chefer. Jag uppfattade det som vi fick väldigt bra tips och vägledning längs arbetets gång, utan att för den del bli styrda, säger hon.

Har du en egen idé till vad du vill skriva ditt exjobb om är du välkommen att kontakta oss.

Lediga exjobb

 • Analys av landstingets arbetsgivarvarumärke

  Arbeta med HR och Kommunikation i landstinget

  På Landstingsdirektörens stab jobbar 140 experter inom bland annat ekonomi, folkhälsa, HR, hållbarhet, hälsoval, juridik, kommunikation, läkemedel, planering och utveckling. Alla arbetar för att utveckla organisationen och förbättra för invånarna i Kalmar län. Inom våra respektive expertområden är vi även ett stöd till landstingets ledning, chefer, förvaltningar och verksamhet. En verksamhet med cirka 7 000 medarbetare.

  Bland flera andra frågor jobbar HR-enheten och Kommunikationsenheten även med strategisk personal- och kompetensförsörjning, för att säkerställa att rätt kompetens finns för att bedriva och utveckla dagens och morgondagens verksamhet. En stor del i detta arbete handlar om att stärka arbetsgivarvarumärket på kort och lång sikt.

  Inom detta område finns möjlighet att göra en av följande uppsatser:

  Uppsats nummer 1

  Arbetsgivarvarumärket är den minsta gemensamma nämnaren mellan identiteten, profilen och imagen. Landstinget har jobbat mycket med identitet och profil och behöver nu få en tydlig, uppdaterad signal om dess image, alltså hur landstinget uppfattas som arbetsgivare.

  Uppsatsen består av att du ska ta reda på vad studenterna på Linnéuniversitetet har för bild av Landstinget i Kalmar län som arbetsgivare och sedan ge förslag på aktiviteter för stärka landstingets arbetsgivarvarumärke.

  Det innebär att du kommer att utforma frågor och genomföra en enkät, samt analysera resultatet utifrån parametrar som exempelvis ålder, kön och yrkesgrupper. Därefter kommer du utifrån resultatanalysen att presentera konkreta förslag på insatser för att stärka arbetsgivarvarumärket.

  Du kommer att behöva sätta dig in i delar av landstingets personal- och kompetensförsörjningsstrategi för att förstå vad landstinget vill med sitt arbetsgivarvarumärke. Du kommer även att behöva skaffa dig kännedom om medarbetarnas bild av landstinget som arbetsgivare.

  Uppsats nummer 2

  Uppsatsen består av att undersöka hur nyanställda medarbetare upplever Landstinget i Kalmar län som arbetsgivare. Det handlar om medarbetare som varit anställda mellan 3-12 månader.

  Områdena vi vill undersöka är:

  • Vad är medarbetarnas uppfattning om Landstinget i Kalmar län som arbetsgivare innan de sökte jobbet.
  • Hur har medarbetarna upplevt rekryteringsprocessen, från annons och ansökningsprocess till kallelse för intervju, intervjutillfället och kommunikationen efter intervjun?
  • Vad är medarbetarnass uppfattning om introduktionen, både den landstingsövergripande och den verksamhetsnära?
  • Stämde förväntningarna överens med hur de nu har det på jobbet?
  • Vad är medarbetarnas uppfattning om Landstinget i Kalmar län som arbetsgivare nu?

  Kontakt

  Katarina Nilsson, HR-strateg

  Telefonnummer: 0480-840 16

 • Analys och kartläggning av rapportverktyget QlikView

  Arbeta med IT i landstinget

  Arbetar du med IT i landstinget har du inte bara hand om avancerade IT-system och komplexa tekniska lösningar, du är även med och räddar liv varje dag. Med cirka 850 servrar, närmare 8000 klienter och 200 IT-system i egna datahallar har vi länets största och mest komplexa IT-arbetsplats. IT är idag en integrerad och verksamhetskritisk del i landstingets kärnverksamhet och en viktig strategisk resurs för att driva en effektiv och säker hälso- och sjukvård, kollektivtrafik samt bildningsverksamhet i hela vårt län.

  Inom landstinget arbetar cirka 100 personer med IT, allt från IT-supporttekniker och nätverks- och kommunikationstekniker till systemförvaltare och projektledare. Målet är att underlätta för verksamheten så att de i sin tur kan sätta kunden, patienten och verksamheten i fokus.

  Uppdraget

  Exjobbet består av att identifiera och analysera förändringsbehov i våra processer för rapportverktyget QlikView. Det innebär att du kommer att arbeta med kartläggning av både IT- och verksamhetsprocesser i syfte att skapa förståelse och kunskap om hur QlikView används och vilka eventuella förändringsbehov som kan finnas. Vi vill därefter att du, mot bakgrund av de identifierade förändringsbehoven, presenterar konkreta lösnings- och förbättringsförslag som kan hjälpa oss att höja kvaliteten i vår dagliga användning av QlikView.

  Kontakt

  Marie Ogenvik, HR-chef IT-förvaltningen

  Telefonnummer: 0480-814 53

 • Hur skulle ett testlabb för klienthantering se ut?

  Arbeta med IT i landstinget

  Arbetar du med IT i landstinget har du inte bara hand om avancerade IT-system och komplexa tekniska lösningar, du är även med och räddar liv varje dag. Med cirka 850 servrar, närmare 8000 klienter och 200 IT-system i egna datahallar har vi länets största och mest komplexa IT-arbetsplats. IT är idag en integrerad och verksamhetskritisk del i landstingets kärnverksamhet och en viktig strategisk resurs för att driva en effektiv och säker hälso- och sjukvård, kollektivtrafik samt bildningsverksamhet i hela vårt län.

  Inom landstinget arbetar cirka 100 personer med IT, allt från IT-supporttekniker och nätverks- och kommunikationstekniker till systemförvaltare och projektledare. Målet är att underlätta för verksamheten så att de i sin tur kan sätta kunden, patienten och verksamheten i fokus.

  Uppdraget

  Exjobbet består av att ta fram ett förslag på hur ett testlabb skulle kunna se ut för att säkerställa klienthantering på ett säkert sätt. Inom vårt landsting har vi ca 8000 klienter med applikationer som är mycket viktiga för verksamheterna. När vi gör förändringar och uppgraderingar är det viktigt att vi genomför tester för att undvika incidenter och säkerställa kvalitén. Vi vill ha hjälp att få fram ett förslag på hur vi skulle bygga upp ett testlabb på bästa sätt.

  Kontakt

  Marie Ogenvik, HR-chef IT-förvaltningen

  Telefonnummer: 0480-814 53

 • Metod för nyttoanalyser i samband med digitalisering

  Arbeta med IT i landstinget

  Arbetar du med IT i landstinget har du inte bara hand om avancerade IT-system och komplexa tekniska lösningar, du är även med och räddar liv varje dag. Med cirka 850 servrar, närmare 8000 klienter och 200 IT-system i egna datahallar har vi länets största och mest komplexa IT-arbetsplats. IT är idag en integrerad och verksamhetskritisk del i landstingets kärnverksamhet och en viktig strategisk resurs för att driva en effektiv och säker hälso- och sjukvård, kollektivtrafik samt bildningsverksamhet i hela vårt län.

  Inom landstinget arbetar cirka 100 personer med IT, allt från IT-supporttekniker och nätverks- och kommunikationstekniker till systemförvaltare och projektledare. Målet är att underlätta för verksamheten så att de i sin tur kan sätta kunden, patienten och verksamheten i fokus.

  Uppdraget

  Exjobbet består av att inventera och utvärdera metoder och modeller som kan användas för att värdera nyttan med investeringar inom digitalisering i offentlig verksamhet. Landstinget satsar nu stort inom i IT-utveckling och verksamhetsförändring, det vill säga digitalisering, och vill säkerställa nyttan med dessa satsningar. Vi vill få vägledning i vilken/vilka metoder eller modeller som fungerar bäst för landstingets verksamhet.

  Kontakt

  Marie Ogenvik, HR-chef IT-förvaltningen

  Telefonnummer: 0480-81453