Startsida/För vårdgivare/Våld i nära relation /Dokumentation och blanketter

Dokumentation och blanketter

All dokumentation sker under sökordet våldsutsatthet.

Avsikten är att omöjliggöra direktåtkomst för patienten och patientens ombud till både sökordet och anteckningarna därunder, så att patienten inte ska exponera informationen i den relation där våld och hot kan före­komma, samt att sjukvårdspersonal inte ska tveka att göra anteckningar om våldsutsatthet. Detta sökord finns i Cosmic i ett flertal mallar samt i Obstetrix under MHV3.

Det är viktigt att använda rätt diagnoskoder för att underlätta statistikuttag.

Rutiner

Checklista

Flödesschema - stöd vid samtal

Åtgärdskort

Dokumentation

Diagnoskoder

Orosanmälan

Anmälan om barn som far illa

Bekräftelse på anmälan