Smittskydd

Smittskydd omfattar ett brett fält - från förebyggande arbete till epidemibekämpning.

Senaste nytt

Vaccination mot kikhosta av personal som vårdar spädbarn, se här.

Reviderad handläggningsrekommendation vid misstänkt zikavirusinfektion, Folkhälsomyndigheten 2017-03-06.

Se Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer om vaccin mot difteri och stelkramp:

Vaccinbrist, Rekommendationer för vaccination, Vaccin mot difteri, Vaccin mot stelkramp

Information om tillgång till och beställning av BCG-vaccin

Rekommendation för vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att samtliga i befolkningen bör ha skydd mot mässling, påssjuka och röda hund. Alla barn erbjuds vaccination genom det allmänna vaccinationsprogrammet. Vuxna bör särskilt se över sitt behov av vaccinationer inför utlandsresor.

Utbrott av gula febern i Brasilien

Personer som skall resa till drabbade områden rekommenderas att vaccinera sig, Folkhälsomyndigheten 2017-02-08

Uppdaterad vägledning för vaccination av barn och ungdomar

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sitt dokument 2017-01-25

Uppdaterade dokument avseende hälsoundersökning av asylsökande och hanteringen av provsvar 2016-12-23

Se vår sida om asyl- och flyktinghälsovård.

Fladdesmusrabies i Sverige

Antkroppar mot rabiesvirus har påvisats hos fladdermöss i södra Sverige. Rekommendationer kring pre- och postexpositionsprofylax hittar du här.

Nya rekommendationer för invasiv meningokocksjukdom

Folkhälsomyndigheten har publicerat nya rekommendationer om förebyggande åtgärder mot invasiv meningokocksjukdom 2016-12-01. 

Smittfriförklaring vid tarmsmitta 2016-11-25

Nu finns ett översiktligt dokument kring när kontrollodling behöver tas vid konstaterad tarmsmitta.

Ökat antal fall av kikhosta i länet

Läs mer på vår sida om kikhosta.

Personalinformation om vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocker 2016/2017

Läs mer på vår influensasida.

Nya rekommendationer om vaccination mot hepatit B

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina rekommendationer.

Uppdaterade smittskyddsblad 2016-10-21

Smittskyddsbladen för gonorré, klamydia och syfilis är uppdaterade.

Länets första fall av influensa

har nu diagnosticerats i mellersta länet. Var frikostig med provtagning och läs mer om influensa på vår influensasida. Vaccinationskampanjen startar den 9 november.

Frågor och svar om tuberkulos

Folkhälsomyndigheten har ställt samman de vanligaste frågorna och svaren om tuberkulos

Influensa

De första fallen av influensa har nyligen diagnosticerats i Sverige och vi samlar all information om vaccination mot säsongsinfluensa på vår influensasida. Vaccinationskampanjen startar den 9 november 2016.

Nya rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn

Information från Folkhälsomyndigheten till dem som arbetar inom mödrahälsovård, barnhälsovård, barnsjukvård och primärvård.

Råd som skyddar mot smitta vid hajj

Folkhälsomyndigheten informerar.

Information om tuberkulos på arbetsplats/boende

Smittskydd Skåne har sammanställt de vanligaste frågorna kring tuberkulos på arbetsplats/boende.

Handläggning av sommarmagsjuka

Samlad information med frågeformulär, smittskyddsblad och instruktioner kring när smittskyddet skall kontaktas.

Handläggning av nyuptäckt MRSA

Checklista för behandlande läkare.

Samlad information om vaccinationer

hittar du nu under "Vaccinationer" i menyn till vänster

Uppdaterade smittskyddsblad 2016-05-27

Smittskyddsbladen för hiv, tuberkulos och latent tuberkulos är uppdaterade. Det finns också ett alldeles nytt blad med kompletterande förhållningsregler vid välinställd hiv.

Zikavirus 2016-03-15

Vi har samlat information om zikavirus här. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Uppdaterade smittskyddsblad 2016-03-01

Smittskyddsbladen för klamydia, gonorré och syfilis är återigen uppdaterade.

Handläggning av misstänkt zikavirus-infektion 2016-02-22

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin information på hemsidan.

Uppdatering zikavirus 2016-02-03

Infpreg avråder nu gravida från att resa till riskområden. "Mot bakgrund av misstanke om en potentiellt mycket allvarlig konsekvens för ett väntat barn vid en zikavirusinfektion bör man enligt INFPREGs åsikt mycket allvarligt överväga om man verkligen ska resa till utsatta områden när utbrott pågår även om sambandet ännu inte är säkert. Detta gäller tills ytterligare kunskap kommer." Infpreg

Information om zikavirus

Zikaviruset sprids med myggor och kan ge en mild febersjukdom med hudutslag och ibland ledvärk. Viruset har numera spridning i tropiska delar av Afrika, Asien och Oceanien samt Central- och Sydamerika. Under utbrotten i Polynesien och Brasilien har infektionen i vissa fall misstänkts kunna ge allvarliga neurologiska komplikationer. Ett ökat antal fall av nyfödda med mikrocefali och vuxna med Guillain-Barrés syndrom misstänks kunna vara associerade till infektionen men sambandet och eventuell risk är i dagsläget inte klarlagd. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten, Infpreg och CDC.

Uppdaterade smittskyddsblad

Smittskyddsbladen för klamydia, gonorré och syfilis är uppdaterade 2016-02-26.

Asyl- och flyktinghälsovård

Information om asyl- och flyktinghälsovård ur ett smittskyddsperspektiv hittar du här.