Startsida/För vårdgivare/Case Management

Case Management

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län.

Case Management i Kalmar län är ett samarbete mellan landstinget och länets tolv kommuner.

"Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län" antogs av samtliga kommuner och landstinget i Kalmar län våren 2010.

Utbildning av personal startade 2011 med målet att 120 Case Manager ska vara utbildade under år 2013. 2014 är ungefär hälften av dessa aktiva. 2016 har aktiva CM reducerats till ca 30 i södra och mellersta länet. Ledningsstrukturen har även ändrats sen start.

CM-uppdraget

Det är den länsgemensamma ledningsgruppen som ger organisationernas uppdrag till varje enskild Case Manager.

Uppdraget är formaliserat och undertecknat av förvaltningschefen i kommunen och verksamhetschefen i psykiatrin. Krav för personal (sjuksköterskor, skötare, boendestödjare m.fl) för att få ett CM-uppdrag är att ha genomgått CM-utbildning och att delta i erbjuden handledning.

Handledning av CM i grupp

Handledning av CM ses som en viktig del för att metoden ska fungera och kvalitén bibehållas.

Länets CM ska kontinuerligt delta i handledning i grupp för att kvaliteten på stödet ska bibehållas. Ett antal interna handledare finns för uppdraget.

Bedömningsteam

Förfrågan om en CM bedöms i ett Bedömningsteam. Teamet består av representanter från kommun och landsting. De olika kommunerna är representerade och deltar i bedömningen som görs utifrån några basala kriterier: Du har psykisk ohälsa eller sjukdom som innebär funktionsnedsättning, behov av att få samlad hjälp med din livssituation för att kunna få ett självständigt liv i samhället.

Det är bedömningsteamet som fördelar CM till klienter och utser ställföreträdande CM.

Kvalitetssäkring

Alla delar i arbetssättet med CM behöver en koll så att kvalitén upprätthålls. Därför används olika kvalitetsinstrument och resultatet rapporteras vidare till berörda personer och instanser.

Det finns en modell för kvalitetssäkring av strukturer, processer och resultat.
Varje år görs en rapport om arbetet enligt modellen och rapporten delges nämnder och styrelser i länets kommuner och landstinget.

Verktygslåda för CM finns de formulär som används av CM. Kvalitetssäkring av modellen är de beslut som tagits och visar hur det är tänkt och vilka dokument som ska användas.

Dokumentation

Dokumentationen som görs av klienten och CM är ett arbetsmaterial.

Dokumentationen ägs av klienten och förvaras hos klienten. CM har en kopia.

Dokumentet "Tidiga varningstecken" ska även finnas tillgängligt i psykiatrins och socialtjänstens dokumentationssystem.

Namn på CM och ställföreträdande CM och var dessa kan nås ska finnas dokumenterat i psykiatrins och socialtjänstens dokumentationssystem.