Samtal mellan två personer.

Case mangement

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län.

Case mangement

 • Om Case Management-modellen

  Bakgrund

  Case Management är en modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län och är ett samarbete mellan landstinget och länets tolv kommuner.

  Modellen antogs av samtliga kommuner och landstinget i Kalmar län våren 2010.

  Utbildning av personal startade 2011 med målet att 120 Case Manager ska vara utbildade under år 2013. 2014 är ungefär hälften av dessa aktiva. 2016 har aktiva CM reducerats till ca 30 i södra och mellersta länet. Ledningsstrukturen har även ändrats sen start. Mer om Case management-modellen.

  CM-uppdraget

  Det är den länsgemensamma ledningsgruppen som ger organisationernas uppdrag till varje enskild Case Manager.

  Uppdraget är formaliserat och undertecknat av förvaltningschefen i kommunen och verksamhetschefen i psykiatrin. Krav för personal (sjuksköterskor, skötare, boendestödjare m.fl) för att få ett CM-uppdrag är att ha genomgått CM-utbildning och att delta i erbjuden handledning.

  Handledning av CM i grupp

  Handledning av CM ses som en viktig del för att metoden ska fungera och kvalitén bibehållas.

  Länets CM ska kontinuerligt delta i handledning i grupp för att kvaliteten på stödet ska bibehållas. Ett antal interna handledare finns för uppdraget.

  Bedömningsteam

  Förfrågan om en CM bedöms i ett Bedömningsteam. Teamet består av representanter från kommun och landsting. De olika kommunerna är representerade och deltar i bedömningen som görs utifrån några basala kriterier: Du har psykisk ohälsa eller sjukdom som innebär funktionsnedsättning, behov av att få samlad hjälp med din livssituation för att kunna få ett självständigt liv i samhället.

  Det är bedömningsteamet som fördelar CM till klienter och utser ställföreträdande CM.

  Kvalitetssäkring

  Alla delar i arbetssättet med CM behöver en koll så att kvalitén upprätthålls. Därför används olika kvalitetsinstrument och resultatet rapporteras vidare till berörda personer och instanser.

  Det finns en modell för kvalitetssäkring av strukturer, processer och resultat.
  Varje år görs en rapport om arbetet enligt modellen och rapporten delges nämnder och styrelser i länets kommuner och landstinget.

  I Verktygslåda för CM finns de formulär som används av CM. Kvalitetssäkring av modellen är de beslut som tagits och visar hur det är tänkt och vilka dokument som ska användas.

  Dokumentation

  Dokumentationen som görs av klienten och CM är ett arbetsmaterial.

  Dokumentationen ägs av klienten och förvaras hos klienten. CM har en kopia.

  Dokumentet "Tidiga varningstecken" ska även finnas tillgängligt i psykiatrins och socialtjänstens dokumentationssystem.

  Namn på CM och ställföreträdande CM och var dessa kan nås ska finnas dokumenterat i psykiatrins och socialtjänstens dokumentationssystem.

  Avvikelsehantering

  När fel, misstag eller liknande händelser som avviker från det normala uppstår är det viktigt att dessa anmäls för att hitta nya lösningar som förhindrar fortsatta problem. Därför finns rutiner för hur vi ska hantera avvikelser.

  Syftet med att rapportera avvikelser är att förbättra modellen och arbetet runt klienten. Avvikelserapport skrivs av CM. Via det ordinarie rapportsystemet på arbetsplatsen hamnar rapporterna hos närmaste arbetsledare, som har till uppgift att göra en analys och ta upp rapporterna i den operativa ledningsgruppen.

  Beslut

 • Verktygslåda för Case Management

  CM-personen har sina professionella och medmänskliga verktyg att använda och ta till i relationen med klienten. Här samlar vi de formella verktyg som behövs för uppdraget.

  I sin utbildning har CM fått kunskap om hur manualerna ska användas för att metoden Integrerad Psykiatri ska vara evidensbaserad.

  Stöd i arbetet

  Informationsmaterial bildspel
  Att använda för spridning av information om Case management. 

  Manual - Case Managment och resursgruppsarbete, Version 3
  Finns att ha som stöd i arbetet.

  Modellen för CM kvalitetssäkras inom tre områden:

  1. Resultat

  I resultatdelen granskas klientens upplevelse av sitt liv. Mätningen sker när klienten får en CM och därefter var 12:e månad och när CM avslutar sitt uppdrag.

  Resultatmätningsblanketten används.

  2. Process 

  I processdelen granskas hur CM upplever det organisatoriska stödet och i vilken grad man använder sig av metoden Integrerad Psykiatri med Resursgrupp i sitt arbete. Den första mätningen görs ett år efter den första interventionen för respektive klient.

  Här används blanketten Programtrohet för CM och Upplevt stöd för CM.

  3. Struktur

  I strukturdelen granskas operativa ledningsgruppens arbete varje höst genom de protokoll som är förda.

  Bedömningsteamen granskas under hösten varje år via blanketten Mätning Bedömningsteam.

  Övriga blanketter

 • Ledningsgrupper för Case Management

  Två typer av ledningsgrupper ser till att modellen fungerar och efterlevs. Chefer på olika nivåer samlas med uppgift att forma och verkställa beslut kring CM funktionen.

  Länsgemensam ledningsgrupp

  Detta är en länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar.

  Psykisk hälsa är en liten grupp som vidarebefordrar ärenden kring CM till en beredningsgrupp, från den operativa ledningsgruppen för CM.

  Operativa ledningsgrupper

  består av chefer med arbetsledarskap för CM.

  Operativa ledningsgrupper finns för psykiatri och socialtjänst i följande geografiska områden, se avtal nedan.

Kontakt